Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Viduals (Bedrijfsbeelden.nl en Karikatuurvideos.nl)

1. Opdrachten
1. Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot werkzaamheden accepteert de opdrachtgever de Algemene Voorwaarden.
2. Mondeling of schriftelijk door opdrachtgever aan Viduals gevraagde werkzaamheden zijn bindend en kunnen door de opdrachtgever niet worden herroepen.

2. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Viduals en opdrachtgever.
2. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk door middel van een gezamenlijk overeengekomen, schriftelijk vastgelegde nadere overeenkomst.
3. Deze Algemene Voorwaarden blijven toepasselijk behoudens voor zover in een dergelijke nadere overeenkomst anders is bepaald. Een dergelijke nadere overeenkomst geldt uitsluitend voor de daarin bepaalde gevallen.
4. Indien een met Viduals gesloten opdrachtovereenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

3. Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Viduals gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Viduals is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen en foutief vermelde prijzen voorbehouden.
4. Viduals stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Viduals bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen.
5. Alle gemaakte prijsafspraken of vast gestelde prijzen zijn altijd exclusief Buma-Stemra rechten.

3. Betalingsvoorwaarden.
1. Facturen terzake van door Viduals aanvaarde opdrachten dienen zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
2. Bij opdrachtverstrekking zal altijd direct een aanbetalingsfactuur verstrekt worden van 50% van gehele som van de opdracht.
3. Betalingen dienen te geschieden door overmaking op de bank- of girorekening vermeld op de factuur.

4. Gevolgen van niet tijdige betaling.
1. Indien opdrachtgever in verzuim blijft om enige betaling aan Viduals tijdig te verrichten is opdrachtgever van rechtswege jegens Viduals in gebreke, zonder dat enige aanmaning is vereist.
2. In geval opdrachtgever jegens Viduals in verzuim is, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever, worden alle door opdrachtgever aan Viduals verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
3. Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan Viduals is opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 2% per week, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een week als een gehele week gerekend.
4. In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan Viduals komen alle daardoor aan Viduals veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever, die deze desverzocht onverwijld aan Viduals zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van Viduals worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50.
5. Viduals heeft het recht om, in geval opdrachtgever enige aan Viduals verschuldigde betaling niet tijdig en volledig heeft voldaan, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist of kennisgeving daarvan aan opdrachtgever, afgesproken werkzaamheden niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren, zonder dat opdrachtgever terzake hiervan enige aanspraak jegens Viduals zal hebben en zonder dat daardoor in enig opzicht de rechten van Viduals jegens opdrachtgever uit hoofde van de werkzaamheden worden beperkt. Met name blijft Viduals gerechtigd tot de bepaalde vergoeding.
6. In geval betaling niet tijdig en wel langer dan 8 weken in beslag neemt, vervallen alle rechten van opdrachtgever jegens het eindproduct. De rechten komen in dat geval volledig retour aan Viduals en opdrachtgever wordt gesommeerd geen gebruik te maken van het eindproduct.

5. Levertijd
1. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Viduals van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van Viduals op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst.
2. De opdrachtgever dient, teneinde het verzuim van Viduals in te laten treden, Viduals overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen

6. Klachten.
1. Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 5 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk door Viduals te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

7. Onvoorziene omstandigheden
1. Op offertes is te allen tijde een voorbehoud van toepassing van onvoorziene omstandigheden.

8. Aansprakelijkheid Viduals
1. Viduals aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is.
2. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Viduals jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van Viduals of enige in haar onderneming werkzame personen.
3. Viduals is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever.
4. Indien door Viduals door overmacht niet gestart kan worden op afgesproken dag of uur zal door Viduals naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken kan Viduals niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden.
5. Indien Viduals krachtens de voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Viduals aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan.
6. Daarnaast is Viduals, ter uitsluitende beoordeling van Viduals, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade, doch tot ten hoogste het bedrag bedoeld in de vorige zin.
7. Viduals is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houdend met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Viduals zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden.

8. Auteursrechten
1. De opdrachtgevers vrijwaren Viduals volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten tengevolge van door Viduals ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet.

9. Beeldmateriaal
1. Onbewerkt en bewerkt beeldmateriaal blijft in bezit van Viduals, echter kan op elk gewenst moment door Viduals verwijderd worden.
2. Opdrachtgever ontvangt de video(‘s) die opgeleverd worden zoals bedoeld in de opdrachtverstrekking (eindproduct) en opdrachtgever dient zelf te zorgen voor een correcte opslag van dit eindproduct. Vier weken na overdracht van dit materiaal vervalt alle verantwoordelijkheid van Viduals met betrekking tot het aanleveren of herproduceren van dit eindproduct.
3. Indien opdrachtgever dit wenst kan ook het originele beeldmateriaal overgedragen worden. Dit kan tot 4 weken na het overdragen van het eindproduct.

10. Promotiemateriaal
1. Viduals behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie tenzij anders overeengekomen.

11. Rechten
1. Opdrachtgever verwerft alle rechten m.b.t. het eindproduct en kan deze voor alle door haar gewenste doeleinden gebruiken over de gehele wereld.
2. Rechten vervallen indien betaling langer dan 8 weken in beslag neemt. Zie punt 4. van de Algemene Voorwaarden.

11. Bevoegde Rechter
1. Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en Viduals, ten aanzien waarvan de rechtbank absoluut bevoegd is, zullen bij uitsluiting worden beslist door de Rechtbank te Utrecht, onverminderd het recht van Viduals om de volgens de wet bevoegde rechtbank te adiëren.

12. Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.